لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

پس از ایجاد کاربر و ایجاد ظرف (Bucket) در صورتی که میخواهید دسترسی خاصی کاربران جهت ارتباط با Bucket داشته باشند، می بایست سطح دسترسی آنها را تنظیم نمائید.

ایجاد دسترسی در فضای ابری
ایجاد دسترسی در فضای ابری

آموزش آشنائی با کلیات اسکریپت نویسی Policy

 • Version : نسخه زبان مورد استفاده را مشخص می کند و نباید تغییر کند
 • Statement : می توان در داخل این قسمت مجموعه ای از مجوزها را برای کابر توصیف کرد.
 • Effect : تعیین می کند که آیا مجوزها مجاز هستند “Allow” یا رد شده اند “Deny”.
 • Action : اقدامات (عملیات خدماتی) مجاز یا رد شده را فهرست می کند.
 • Resource : منابعی که میتوانید مجوزهای ایجاد شده را بروی آن ها اعمال نمائید.

اسکریپت مربوط به دسترسی کامل (Full Control)

 • به عنوان مثال : از قبل یک ظرف (Bukcet) با نام abrish_bakup_full ایجاد کرده ایم و می خواهیم کاربرانی که این سطح دسترسی را دارند بتوانند دسترسی کامل به اطلاعات آن داشته باشند.
				
					{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::: abrish_bakup_full",
        "arn:aws:s3::: abrish_bakup_full/*"
      ]
    }
  ]
}

				
			

اسکریپت مربوط به دسترسی فقط بارگذاری اطلاعات (Upload)

 • به عنوان مثال : از قبل یک ظرف (Bukcet) با نام abrish_bakup_upload ایجاد کرده ایم و می خواهیم کاربرانی که این سطح دسترسی را دارند بتوانند فقط اطلاعات را بارگذاری نمایند.
				
					{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::: abrish_bakup_upload/*"
    }
  ]
}

				
			

اسکریپت مربوط به دسترسی فقط دریافت اطلاعات (Download)

به عنوان مثال : از قبل یک ظرف (Bukcet) با نام abrish_bakup_download ایجاد کرده ایم و می خواهیم کاربرانی که این سطح دسترسی را دارند بتوانند فقط اطلاعات را دریافت نمایند.                                                                                            

				
					{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::: abrish_bakup_download/*"
    }
  ]
}

				
			

اسکریپت مربوط به بارگذاری و دریافت بدون امکان حذف اطلاعات (Upload/Download)

به عنوان مثال : از قبل یک ظرف (Bukcet) با نام abrish_bakup ایجاد کرده ایم و می خواهیم کاربرانی که این سطح دسترسی را دارند بتوانند دانلود و آپلود کند و امکان هیچ تغییر دیگری را داشته باشند.                                                                                                           

				
					{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
	],
      "Resource": "arn:aws:s3::: abrish_bakup/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3::: abrish_bakup"
    }
  ]
}

				
			

عیدی ابریش برای شما

10 درصد فضای ذخیره سازی بیشتر

در صورت خرید آنلاین

آیتکس 1402