لوگو نودیسک

با نودیسک (فضای ذخیره سازی ابری) داده ها و فایل هایتان را در مکانی که همواره بتوان به آن دسترسی داشت ذخیره کنید.

اطلاعات تماس

گام 1

ایجاد پوشه در فضای ذخیره سازی ابری نودیسک از طریق سیستم عامل لینوکس (Linux)

در صورت تمایل به ایجاد پوشه برای فضای ابری از دستور زیر استفاده کنید.

rclone mkdir <CustomerName>:<FolderNameInNodisk>

rclone mkdir nodisk:backup_oas

  • گزینه <CustomerName> مربوط به نام مشتری می باشد که در گام 5 در مراحل پیکربندی Rclone ثبت کرده و در اینجا همان نام را وارد نمائید.(نصب و راه اندازی از طریق ابزار Rclone)
  • گزینه<FolderNameInNodisk> نام شاخه ای که می خواهید در فضای ذخیره سازی ابری نودیسک ایجاد نمائید.

گام 2

نمایش لیست فایل ها و پوشه های ایجاد شده در فضای ذخیره سازی ابری نودیسک

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات از دستور زیر استفاده کنید.

rclone ls <CustomerName>

گام 3

ارسال اطلاعات از سیستم عامل لینوکس (Linux) به فضای ذخیره سازی ابری نودیسک

rclone copy <SourcePath> <CustomerName>:<FolderNameNodisk> –progress

rclone copy /root/sama/  nodisk:backup_oas –progress

  • گزینه <SourcePath> مسیر پوشه حاوی اطلاعات جهت ارسال از سرور لینوکس
  • گزینه <CustomerName> مربوط به نام مشتری می باشد که در گام 5 در مراحل پیکربندی Rclone ثبت کرده و در اینجا همان نام را وارد نمائید.(نصب و راه اندازی از طریق ابزار Rclone)
  • گزینه <FolderNameNodisk> نام پوشه در فضای ذخیره سازی ابری نودیسک

گام 4

ارسال اتوماتیک اطلاعات برای فضای ذخیره سازی ابری در بازه زمانی مشخص از سیستم عامل لینوکس (Linux)

دستور مربوط به گام سوم را در crontab سرور لینوکس قرار دهید و زمان دلخواه خود را مشخص نمائید تا در آن زمان، اتوماتیک اطلاعات اضافه شده به شاخه مورد نظر در فضای ذخیره سازی ابری نودیسک اضافه گردد. مثال: هرشب ساعت 23:00 اطلاعات ارسال گردد.

00 23 * * * rclone copy /root/sama/  nodisk:backup_oas –progress

آیتکس 1402